1. Definities

  In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever, de wederpartij van Webheads. Overeenkomst, de overeenkomst tot dienstverlening tussen Webheads en opdrachtgever. Aanbod, de aanbieding, prijsopgave of offerte opgesteld en aangeboden door Webheads.
 2. Algemeen

  Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Webheads en opdrachtgever waarop Webheads deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Webheads, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Webheads en opdrachtgever zullen dan alsnog in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 3. Aanbod

  Het door Webheads gemaakte aanbod is vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders schriftelijk overeenkgekomen. Webheads is aan haar aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij binnen 30 dagen wordt bevestigd. Alle tarieven genoemd in het aanbod zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Een samengesteld aanbod verplicht Webheads niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. Contractduur en uitvoeringstermijn

  De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders overeenkomen. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Webheads derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
 5. Uitvoering van de overeenkomst

  Webheads zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Webheads behoudt het recht voor (een deel van) de werkzaamheden te laten verrichten door derden. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat gegevens, waarvan deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Webheads worden verstrekt. Webheads is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Webheads is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Webheads kenbaar behoorde te zijn. Indien door Webheads in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. Opdrachtgever vrijwaart Webheads voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
 6. Honorarium

  Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Indien partijen geen vast honorarium overeenkomen zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend conform de gebruikelijke uurtarieven van Webheads, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen. Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 7. Betaling

  Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op de door Webheads aangegeven wijze. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever jegens Webheads niet op. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim Indien binnen 7 dagen na de derde herinnering c.q. aanmaning niet het volledige bedrag is voldaan, is Webheads gerechtigd de ontwikkelde applicatie (tijdelijk) buiten gebruik te stellen, dan wel haar dienstverlening (tijdelijk) te staken, dan wel de geleverde producten terug te vorderen. In het geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever, zijn de vorderingen van Webheads op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim blijft met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. Indien Webheads hogere kosten heeft moeten maken, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten voor rekening van de opdrachtgever. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de opdrachtgever.
 8. Eigendomsvoorbehoud

  Alle door Webheads specifiek voor de opdrachtgever gerealiseerde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, illustraties, scripts, programmatuur, drukwerk of zulks, blijven eigendom van Webheads totdat opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Webheads gesloten overeenkomsten is nagekomen. Indien aan de opdrachtgever een voorbeeld wordt verstrekt en/of gepresenteerd, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden, noch op enige andere wijze te bezwaren. Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Webheads zich de rechten en bevoegdheden voor die Webheads toekomen op grond van de Auteurswet. Webheads behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 9. Hosting en domeinregistratie

  De overeenkomst voor hosting en/of domeinregistratie wordt aangegaan voor één jaar en zal stilzwijgend met een periode van telkens één jaar worden verlengd, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Opzegging van hosting en/of domeinregistratie dient minimaal één maand voor het einde van de overeengekomen periode schriftelijk door opdrachtgever te geschieden. Hosting zal in een extern datacentrum worden gefaciliteerd, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Webheads is niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid ten gevolge van storingen in het datacentrum of bij andere providers.
 10. Onderzoek en reclames

  Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Webheads. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Webheads in staat is adequaat te reageren. Indien een klacht gegrond is, zal Webheads de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdracht- gever aantoonbaar niet meer van toepassing is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of niet meer van toepassing blijkt te zijn, zal Webheads slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.
 11. Vrijwaringen

  De opdrachtgever vrijwaart Webheads voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op de door opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. Indien opdrachtgever aan Webheads informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en/of andere schadelijke software.
 12. Wijziging van de overeenkomst

  Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Indien de wijziging financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Webheads de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Webheads daarbij aangeven in hoeverre de wijziging van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.
 13. Opzegging

  Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever heeft Webheads recht op compensatie, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Webheads kunnen worden toegerekend. Voorts is opdrachtgever alsnog gehouden tot de betaling voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Webheads, zal Webheads in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden, tenzij er omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Webheads additionele kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.
 14. Geheimhouding

  Partijen verplichten zich tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit voortvloeit uit de aard. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of gerechtelijke uitspraak, Webheads gehouden is vertrouwelijke informatie aan de door de wet of bevoegde rechter aangewezen derde te verstrekken, en Webheads zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Webheads niet gehouden tot schadevergoeding en/of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 15. Aansprakelijkheid

  Indien Webheads aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot de maximale hoogte van het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 2.500. In afwijking van hetgeen onder lid 1 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd van drie maanden de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorarium. Onder directe schade wordt verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Webheads aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Webheads kunnen worden toegerekend; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Webheads is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde inkomsten, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 16. Overmacht

  Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Webheads geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Webheads niet in staat is de overeenkomst en/of verplichtingen na te komen. Ziekte en werkstakingen in het bedrijf van Webheads worden daaronder begrepen. Webheads heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Webheads aan haar verplichtingen had moeten voldoen. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer aanhoudt dan drie maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Voor zover Webheads ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen is uit de overeenkomst is nagekomen of deze alsnog zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Webheads gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware een afzonderlijke overeenkomst.
 17. Geschillen en toepasselijk recht

  Op elke overeenkomst tussen Webheads en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter in de vestigingsplaats van Webheads is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Webheads het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

WEBHEADS

Viaductstraat 3-20A
9725 BG Groningen
KvK: 82918589

050-569 0064
info@webheads.nl